Wat U nog meer moet weten

Privacy                                                                                                                                                                                              Een eerstelijnspsycholoog werkt in een afgesloten gespreksruimte zodat u uw probleem in alle rust kunt bespreken. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden. 
Klachtenregeling                                                                                                               Heeft u vragen of klachten over de behandeling of bejegening door uw eerstelijnspsycholoog of een van diens medewerkers? Een rechtstreeks gesprek met de eerstelijnspsycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen, mailen of een brief schrijven naar de eerstelijnspsycholoog. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. Zie verder: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Psychologenpraktijk Almere Poort
Elsbeth Kuipers
Duitslandstraat 1, 1363BG, Almere
06-51012120
Praktijk@psymere.nl
KVK: 32156045
www.psymere.n
BIG:39059894525
ELP, EMDR
WO Klinische psychologie
94058178 [AGB-code praktijk]
94004381 [AGB-code persoonlijk]

2. Werkzaam in:

o de generalistische basis-ggz en/of

o de gespecialiseerde ggz

o Aandachtsgebieden

De praktijk biedt behandeling voor onder meer, stress gerelateerde klachten, angsten, depressieve gevoelens, trauma, onzekerheid, vastlopen in disfunctionele gedrags-gedachtepatronen, problemen met impulscontrole, ziekte, verlies en medisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

Gebruikte behandelmethoden

De praktijk maakt gebruik van diverse behandelmethodieken gebaseerd op de richtlijnen die voor betreffende problematiek/diagnose als meest effectief bewezen zijn. Ook een combinatie van meerdere technieken is mogelijk, met als uitgangspunt zorg op maat. Hieronder een opsomming van de meest gebruikte behandelmethodes:

 Cognitief gedragstherapeutische methoden; Oplossingsgerichte behandelmethoden; Inzichtgevende behandelmethoden; ACT en/of Mindfulness gebaseerde behandelmethoden; EMDR; Psychoeducatie.

Ook biedt de praktijk online behandeling in combinatie met face- to-face gesprekken (blended care genaamd). Deze aanvullende module is beschikbaar voor onder meer de volgende klachtgebieden (depressie, paniekstoornis, sociale angst, gegeneraliseerde angst, burnout, eetproblematiek en ADHD).

Samenstelling van de praktijk

– Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

Mw. Drs. E.J. Kuipers BIG:39059894525 Pagina 2 van 8

3. Professioneel netwerk

– Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder (aanvinken)

o Huisartsenpraktijk(en)

o Collegapsychologen en -psychotherapeuten

o Verpleegkundig specialisten

o GGZ-instellingen

o Zorggroep(en)

o Anders:

Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest samen met de collega’s die werkzaam zijn binnen het gezondheidscentrum waar ik werk. Er is nauwe samenwerking rondom verwijzing met de POH binnen het GZC, Mw. A. Schade, daarnaast vindt regelmatig overleg plaatst met de huisartsen Mw. J. van Hoek – Terluin (BIG 79062640401), huisarts, Dhr. W.J Lubbers, huisarts (BIG 89010430001). Ook woon ik maandelijks het multidisciplinair overleg bij van het GZC, aanwezig zijn naast de huisartsen en POH, fysiotherapeuten, medewerkers van het consultatiebureau, maatschappelijk werk, POH kinder -en jeugd. Hierin worden, onder meer, multidisciplinaire behandelingen op elkaar afgestemd.

Eens in de 6 weken volg ik intervisie met collega GZ- psychologen. Naast het bespreken van casuïstiek is er ook samenwerking op client-niveau voor verwijzingen en second opinions.

Deelnemers van het overleg zijn; Mw. R. van Vleuten (BIG 19065320625), Mw. M. Bredius (BIG 29061702225), Mw. M. Cohen de Lara (BIG 19067033225) en Dhr. E. Brand (BIG 69050063825).

Ik maak tenslotte deel uit van de PCF (Psychologen collectief Flevoland). Samenwerking bestaat uit inhoudelijk- en beleidsmatig overleg en onderlinge verwijzingen bij wachtlijsten etc. (alle deelnemers zijn BIG geregistreerde GZ psychologen).

Incidenteel werk ik samen met een vrijgevestigd psychiater (Mw. E.J. Mojet, psychiater BIG 39029965601) voor second opinion, medicatie/diagnostiek en behandeladviezen bij (vermoeden) ernstiger problematiek.

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

 Bij stagnatie van de behandeling.

 Als mijn cliënt ook bij een andere hulpverlener onder behandeling is en afstemming belangrijk is.

 De relatie met een cliënt moeizaam verloopt.

 Mogelijk medicatie is geïndiceerd.

 Bij crisis, zoals suicicidegevaar of geweld naar anderen.

 Bij diagnostische vragen.

 Wanneer doorverwijzing is geïndiceerd.

Patiënten kunnen gedurende een avond per week en overdag bij mij terecht. In het geval van crisis of wanneer de praktijk gesloten is, kan een cliënt terecht bij de huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp deze kan de crisisdienst van de SGGZ inschakelen. Client wordt, indien dit nodig is, voorgelicht over de procedure bij spoed of crisis: namelijk eerst contact met huisarts (enpost) en deze schakelt de crisisdienst van GGZ de Meregaard in. Ik informeer de betreffende huisarts altijd zodra er enige dreiging is van crisis.

– Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

o Ja, welke

o Nee, omdat dit niet nodig is, de huidige procedure, zoals bovenbeschreven voldoet goed.

4. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

– Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

o Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

Gecontracteerde zorg 2016/ 2017

Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ

De praktijk heeft met alle ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten.

Zilveren Kruis :waaronder de volgende Uzovi-codes: Pro Life/DVZ (3311), OZF (3314), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), volmacht Caresco (8960), volmacht IAK (8971), volmacht Aevitae (8958), volmacht Turien & Co (3342), Agis (3337)

VGZ (7095): waaronder de volgende Uzovi-codes: IZA Cura Drechtsteden en Roerdalen (7095), Bewuzt (7095), IZA (7095), volmacht IAK verzekeringen BV (8972), volmacht Caresco (8965), volmacht Turien & Co (3341), volmacht Aevitae (8956), Zorgverzekeraar UMC (0736), IZZ (9015), IZA zorgverzekeraar NV (3334), VGZ Cares volmacht Aevitae (3330), volmacht Caresco (8995), Unive (0101), SZVK (0212), Zekur (0101), Zorgzaam verzekerd (0101), MVJP (7095), (VNG) IZA gezondsamen (3334)

CZ (9664): waaronder de volgende Uzovi-codes: Delta Lloyd (9664), Ohra (9664), Ohra ziektekosten (9664), Czdirect (9664)

Menzis (3332): waaronder de volgende Uzovi-codes: Anderzorg (3333), Azivo (7054), HEMA (3332)

Multizorg VRZ: waaronder de volgende Uzovi-codes: ONVZ (3343), VVAA (3343), PNO (3343), BeterDicht (3339), Ditzo (3336), Amersfoortse (9018), Salland/Zorgdirect (7032), Energiek (7032), IAK Volmacht BV voor ASR (3328), Caresco voor ASR (8959)

De Friesland (7084): waaronder de volgende Uzovi-codes: Kiemer (7084)

DSW (7029): waaronder de volgende Uzovi-codes: Stad Holland (7037), inTwente (3344)

De lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar zijn op: http://psymere.nl/wordpress/vergoedingen/ Pagina 4 van 8

5. Behandeltarieven

o Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

o Ik heb het tarief overig (zorg)product1 voor niet-verzekerde zorg, het OZP-tarief, gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

o Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

o Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

1 overig product (OVP) heeft vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP tarief wordt door de NZa vastgesteld.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

http://psymere.nl/wordpress/vergoedingen/

6. Kwaliteitswaarborg

– Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging: (aanvinken wat van toepassing is)

o Intervisie

o Visitatie (ik zal eind 2017 gevisiteerd worden door de LVVP)

o Bij- en nascholing

o Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

o De beroepscode

o Anders, namelijk

o Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: https://www.lvvp.info/mijn-lvvp/praktijkvoering/wet-en-regelgeving-van-overheid-nza-en-cvz?q=kwaliteitscriteria

7. Klachten en geschillen regeling

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’ https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Met betrekking tot geschillen ben ik aangesloten bij ‘De Geschillencommissie Zorg in Den Haag’.     https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

8. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Pagina 5 van 8

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Mw. M. Bredius (GZ psycholoog), Psychologen praktijk Bredius, Edvard Munchweg 35 – 37, 1328 MB Almere. Telefoon 06-22210470/ info@psycholoogbredius.nl

Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: [ja)

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

9. Wachttijd voor intake en behandeling

o Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de link http://psymere.nl/wordpress en kunnen hierover ook telefonisch informatie opvragen.

10. Aanmelding en intake

o De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Cliënten kunnen zich via de website of telefonisch aanmelden. Telefonisch contact rondom aanmelding, administratie, intake en behandeling worden alleen door mij uitgevoerd. De verdere procedure staat beschreven op de website: http://psymere.nl/wordpress/werkwijze-en-behandelingen/

Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): [ja/nee]

11. Diagnostiek

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Elsbeth Kuipers (zie onder vetgedrukt)

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving

9401 GZ-psycholoog, 1e lijn 0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut

9405 Klinische psycholoog 9405 Klinische psycholoog

9406 GZ-psycholoog 9418 Klinische neuropsycholoog Pagina 6 van 8

9418 Klinische neuropsycholoog

Er zijn geen andere betrokkenen bij het diagnostisch proces.

12. Behandeling

Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door: Elsbeth Kuipers (zie onder vetgedrukt).

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving

9401 GZ-psycholoog, 1e lijn 0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut

9405 Klinische psycholoog 9405 Klinische psycholoog

9406 GZ-psycholoog 9418 Klinische neuropsycholoog

9418 Klinische neuropsycholoog

Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: Elsbeth Kuipers (zie onder vetgedrukt)

Generalistische basis GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving Kwalificatie Omschrijving

9401 GZ-psycholoog, 1e lijn 0329 Psychiater

9402 Psychotherapeut 9402 Psychotherapeut

9405 Klinische psycholoog 9405 Klinische psycholoog

9406 GZ-psycholoog 9418 Klinische neuropsycholoog

9418 Klinische neuropsycholoog

De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene (naam en functie) die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Communicatie

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling.

Ik doe dat als volgt: Pagina 7 van 8

Na de intake bespreek ik het behandelplan met cliënt, zondig worden naasten hierbij ook betrokken of over ingelicht. Nadat de behandeling is gestart, wordt na 4 gesprekken of eerder als dat nodig is, de behandeling geëvalueerd met cliënt en zonodig bijgesteld. Dit vastgelegd in het behandelplan. Wanneer nazorg nodig is, bv. na een consult, houd ik regelmatig contact via de mail, soms telefonisch. Als er naasten van de cliënt zijn betrokken dan is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de gesprekken of worden ze uitgenodigd voor voorlichtings- of evaluatiegesprekken.

Monitoren van de voortgang behandeling:

Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: mondelinge evaluatie vindt plaats na 4 behandelconsulten en eventuele wijzigingen/ aanpassingen worden genoteerd op het behandelplan. Ook wordt de OQ45 bij start van de behandeling en aan het eind van de behandeling standaard afgenomen. Deze wordt tevens t.b.v. een tussenevaluatie ingezet, om de voortgang te monitoren. (Ik heb een kopie (zie bijlage) van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG)

Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Na afloop van de behandeling ontvang de cliënt een evaluatieformulier (opgesteld door het Trimbos instituut). Mocht een behandelrelatie wat moeizamer verlopen of is er, bjjvoorbeeld, sprake van stagnatie, dan maak ik gebruik van de ORS tijdens de zittingen om hierover een duidelijker feedback te krijgen.

13. Afsluiting/nazorg

Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen (ja).

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt (ja)

Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt (ja)

III. Omgang met patiëntgegevens

o Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals (ja)

o In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij

Pagina 8 van 8

de zorgverzekeraar (bij materiële controle). (ja)

o Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS. (ja)

IV. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Elsbeth Kuipers, Muiderberg

6-10-2016

Bijlage I: SVR overeenkomst