Tarieven en vergoedingen

 Tarieven  Generalistische Basis GGZ 2017 en 2018

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2017 en ook weer in 2018 € 385. U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag bij een behandeling in de ggz al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen zoals het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd).

Niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet meer worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig product (ovp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ovp-tarief van € 95,89 geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten, dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 95,89 niet overschrijden.
De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.
Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 95,89 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende cliënt.

Generalistische basis-ggz
De behandeling in de generalistische basis-ggz duurt (afhankelijk van de diagnose) kort, middellang, intensief of chronisch. U hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

 • No show
  Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.Zie voor meer informatie: Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen www.LVVP.nl.

 

Bijlagen tarieven en gecontracteerde verzekeraars

Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit (TB/CU-7117-04)

Code Prestatie Maximumtarief NZa
180001 Kort € 457,43
180002 Middel € 779,40
180003 Intensief € 1222,15
180004 Chronisch € 1127,95
180005 Onvolledig behandeltraject € 186,71
194073 OVP niet-basispakketzorg € 95,89 per consult
239022 Schriftelijke informatieverstrekking € 77,10

De praktijk heeft met alle ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten. De tarieven verschillen per verzekeraar .

Product 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige Ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

Product 4: GBGGZ Chronisch (BC: circa 750 minuten per jaar)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bv. Behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Product 5: Onvolledig behandeltraject

Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (max 120 minuten) blijkt dat het profiel te zwaar is voor de Basis GGZ, of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken.

Bovengenoemde vijf producten vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (€385,00) aan het einde van uw behandeling aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg). Zelfbetalers vallen ook onder dit tarief.

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.

 

 • Lijst gecontracteerde verzekeraars:

Zilveren Kruis :waaronder de volgende Uzovi-codes:
Pro Life/DVZ (3311), OZF (3314), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), volmacht Caresco (8960), volmacht IAK (8971), volmacht Aevitae (8958), volmacht Turien & Co (3342), Agis (3337)

 • VGZ (7095): waaronder de volgende Uzovi-codes:
  IZA Cura Drechtsteden en Roerdalen (7095), Bewuzt (7095), IZA (7095), volmacht IAK verzekeringen BV (8972), volmacht Caresco (8965), volmacht Turien & Co (3341), volmacht Aevitae (8956), Zorgverzekeraar UMC (0736), IZZ (9015), IZA zorgverzekeraar  NV (3334), VGZ Cares volmacht Aevitae (3330), volmacht Caresco (8995), Unive (0101), SZVK (0212), Zekur (0101), Zorgzaam verzekerd (0101), MVJP (7095), (VNG) IZA gezondsamen  (3334)
 • CZ (9664): waaronder de volgende Uzovi-codes:
  Delta Lloyd (9664), Ohra (9664), Ohra ziektekosten (9664), Czdirect (9664)
 • Menzis (3332): waaronder de volgende Uzovi-codes:
  Anderzorg (3333), Azivo (7054), HEMA (3332)
  • Multizorg VRZ: waaronder de volgende Uzovi-codes:
   ONVZ (3343), VVAA (3343), PNO (3343), BeterDicht (3339), Ditzo (3336), Amersfoortse (9018), Salland/Zorgdirect (7032), Energiek (7032), IAK Volmacht BV voor ASR (3328), Caresco voor ASR (8959)
  • De Friesland (7084): waaronder de volgende Uzovi-codes:
   Kiemer (7084)
  • DSW (7029): waaronder de volgende Uzovi-codes:
   Stad Holland (7037), inTwente (3344)